Regulamin uczestnictwa w szkoleniu

I. Informacje

1. Organizatorem szkoleń jest firma REDLINE Magdalena Zawilińska-Pankiewicz, Ireneusz Pankiewicz Spółka Cywilna z siedzibą w Łazach, posiadającą nadany przez Urząd Skarbowy NIP 1231310250 oraz REGON 363571187.

2. Szkolenia organizowane przez firma REDLINE Magdalena Zawilińska-Pankiewicz, Ireneusz Pankiewicz Spółka Cywilna dedykowane są lekarzom weterynarii, studentom medycyny weterynaryjnej oraz technikom weterynarii.

II. Definicje

1. Organizator: firma REDLINE Magdalena Zawilińska-Pankiewicz, Ireneusz Pankiewicz Spółka Cywilna

2. Uczestnik: osoba fizyczna, która dokonuje zgłoszenia chęci uczestnictwa w warsztatach lub konferencjach organizowanych przez REDLINE Magdalena Zawilińska-Pankiewicz, Ireneusz Pankiewicz Spółka Cywilna

3. Szkolenie: warsztaty i konferencje organizowane przez REDLINE Magdalena Zawilińska-Pankiewicz, Ireneusz Pankiewicz Spółka Cywilna

III. Zgłoszenia

1. Zgłoszenia na wydarzenie może dokonać pełnoletnia osoba fizyczna, będąca lekarzem weterynarii, studentem medycyny weterynaryjnej lub posiadająca dyplom technika weterynarii.

2. Pełne informacje o szkoleniu, łącznie z ofertą cenową opisane są na stronie https://szkolenia-weterynaryjne.com/ .

3. Uczestnik ma obowiązek przed zgłoszeniem zapoznać się ze wszystkimi informacjami umieszczonymi na stronie szkolenia oraz z regulaminem uczestnictwa w szkoleniu.

4. Warunkiem rezerwacji miejsca na szkoleniu jest dokonanie zgłoszenia przez wypełnienie formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie opisującej interesujące uczestnika szkolenie. Wypełnienie zgłoszenia oznacza, że uczestnik zapoznał się z Regulaminem oraz akceptuje jego treść.

5. O przyjęciu na warsztaty decyduje kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc na poszczególne wydarzenia jest ograniczona.

6. Po wysłaniu formularza Administrator Szkoleń w ciągu maksymalnie 48h wysyła potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia na szkolenie z dalszymi szczegółami dotyczącymi płatności oraz rejestracji.

7. Warunkiem rejestracji na szkolenie jest wpłata opłaty rejestracyjnej wynoszącej 50% ceny szkolenia, płatne w ciągu 7 dni od momentu potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia.

8. Pozostała kwota może zostać wpłacona w całości na minimum 30 dni przed terminem szkolenia.

9. Brak opłaty rejestracyjnej w wyznaczonym terminie jest równoznaczny z rezygnacją z kursu i powoduje skreślenie z listy.

10. W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu wpłacone kwoty nie ulegają zwrotowi. Wypadki losowe (takie jak: choroba, wypadek, śmierć, siły natury) zostaną rozpatrzone indywidulanie. Możliwa jest zmiana uczestnika szkolenia po kontakcie z Administratorem Szkoleń.

11. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z powodu zbyt małej ilości uczestników lub przyczyn losowych np. choroba, wypadek wykładowcy, siły natury itd. W takim przypadku Administrator Szkoleń indywidualnie kontaktuje się z Uczestnikami z propozycją przesunięcia na następny termin szkolenia.

12. Minimalna liczba uczestników gwarantująca realizację szkolenia jest określona w opisie szkolenia.

13. Podane dane do wystawienia faktury nie ulegają zmianie. Prosimy o dokładne zastanowienie się przed ich wpisaniem, w razie zmian aktualizację.

14. Wszelkie skargi i zażalenia proszę kierować wyłącznie drogą pisemną na adres: szkolenia.redline@gmail.com

IV. Administracja danymi osobowymi oraz Polityka Prywatności

Przetwarzanie dane osobowych realizujemy zgodnie z treścią ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018.1000) i art. 6 ust. 1 lit. a, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej jako „RODO”).

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w zakresie i celu niezbędnym do świadczenia usług jest REDLINE Magdalena Zawilińska-Pankiewicz, Ireneusz Pankiewicz Spółka Cywilna („Administrator”).

2. Administrator gromadzi dane osobowe i przetwarza je zgodnie z prawem. Dane są zbierane jedynie w niezbędnym i koniecznym zakresie w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane (cele przetwarzania opisane są w punkcie IV). Administrator nie przetwarza szczególnych kategorii danych osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne w celu realizacji usług.

3. Administrator będzie gromadził i przetwarzał następujące dane: Imię i nazwisko, Dane firmowe: (nazwa, adres, NIP, adres e-mail, nr telefonu), numer PWZ, rodzaj wybieranej diety.

4. Przetwarzamy dane osobowe Uczestnika w celu: Realizacji szkoleń i wystawiania dokumentów rozliczeniowych, Zakres danych: przetwarzamy dane osobowe podane przez Ciebie w formularzu rejestracyjnym, e-mailu, lub zapytaniu ofertowym, tj.: adres e-mail, imię, nazwisko, numer telefonu, nazwa firmy, adres, NIP, numer PWZ, rodzaj wybieranej diety. Podstawa prawna: Podstawą przetwarzania jest konieczność wywiązania się z obowiązków prawnych i podatkowych. Administrator zastrzega sobie również możliwość przetwarzania tych danych w celu dochodzenia należnych mu roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) Przesyłania informacji o nowych szkoleniach, Zakres danych: przetwarzamy dane osobowe podane przez Ciebie w formularzu rejestracyjnym, e-mailu, lub zapytaniu ofertowym, tj.: adres e-mail, imię, nazwisko, numer telefonu, nazwa firmy, adres, NIP, numer PWZ.

5. Komu przekazujemy Twoje dane? Administrator przekazuje dane osobowe podmiotom zewnętrznym - podwykonawcom w celu niezbędnym do wykonania usługi, tzn.: podmiotom świadczącym usługi kurierskie, księgowe, płatnicze, punkty edukacyjne. Administrator w wyjątkowych przypadkach przekaże dane osobowe, jeżeli zwrócą się o to uprawnione organy państwowe – w szczególności Policja i jednostki organizacyjne prokuratury lub Prezesi UODO, UKE, UOKiK.

6. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych. Zapewniamy możliwość realizacji Twoich praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych. Do Twoich praw należą:

• dostępu do treści danych i otrzymania ich kopii, Masz prawo otrzymać od nas informacje o tym czy przetwarzamy Twoje dane osobowe. Jeśli przetwarzamy Twoje dane masz prawo do uzyskania ich do otrzymania ich kopii.

• sprostowania danych, Masz prawo zmodyfikować lub uzupełnić przechowywane przez nas dane osobowe

• usunięcia danych, Masz ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych przetwarzanych przez Administratora.

• cofnięcia zgody na przetwarzanie danych i ograniczenia przetwarzania. Masz ma prawo do żądania do ograniczenia przetwarzania Twoich danych.

• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, Mają Państwo prawo wyrazić sprzeciw w sprawie przetwarzania danych

• przenoszenia danych, Masz prawo aby zebrane przez nas dane przesłać do innego administratora danych osobowych. Masz również prawo oczekiwać, że prześlemy Twoje dane do innego administratora danych w Twoim imieniu. Prawo to obejmuje tylko dane osobowe przetwarzane przy użyciu systemów informatycznych.

• wniesienia skargi do organu nadzorczego. Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. W jaki sposób możesz korzystać z przysługujących Tobie praw? W celu realizacji uprawnień prosimy o przesłanie informacji na adres e-mail: szkolenia.redline@gmail.com, wraz z określeniem jakie prawo mamy zrealizować. Administrator w ciągu 30 dni zrealizuje przysługujące prawa. 8. Postanowienia końcowe: Administrator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w polityce ochrony prywatności serwisu, ze względu na konieczność jej dostosowania do rozwoju technologii internetowej, zmian prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwoju samego Serwisu. Administrator jest zobowiązany do poinformowania Użytkowników o wszelkich zmianach w sposób widoczny i zrozumiały.